SPLOŠNI POGOJI O IZVAJANJU VADBE

1. PODROČJE UPORABE

Ti splošni pogoji se uporabljajo za vse vrste vadb, ki jih izvaja P. BOUTIQUE, športne dejavnosti, Petra Erjavec Kožman s.p., Pri lesniki 25, 1370 Logatec (v nadaljevanju: P. BOUTIQUE), kar vključuje predvsem sledeče dejavnosti:

  • individualne vadbe,
  • skupinske vadbe,
  • predavanja, tematske delavnice, športni dogodki,
  • drugo.

2. NAČIN PLAČILA IN KORIŠČENJE KART

P. BOUTIQUE deluje po veljavnem ceniku za vadbeno sezono 2023/2024, ki traja 1.9.2023 do 31.8.2024 P. BOUTIQUE ni zavezanec za DDV. DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1. Stranka lahko opravi plačilo karte in vpisnino po predračunu z nakazilom na transakcijski račun P. BOUTIQUE ali z gotovino na vadbi. Karta je veljavna en mesec. Obiske je potrebno izkoristiti znotraj tekočega meseca. Prenos obiskov v naslednji mesec ni mogoč. Vračilo denarja za neizkoriščene obiske ni možno. Ob nakupu ali prejemu darilnega bona P. BOUTIQUE, le-tega ni možno menjati za gotovino. Darilni bon je potrebno izkoristiti v tekoči sezoni.

3. HIŠNI RED IN PRAVILA P. BOUTIQUE

Stranke so dolžne upoštevati vsakokratna navodila osebja P. BOUTIQUE, hišni red in čistočo pri vadbi. Vodenje vadb, svetovanje pri individualnih ali skupinskih vadbah izvajajo strokovno usposobljeni delavci P. BOUTIQUE (trenerji) in drugi zunanji pogodbeni sodelavci. Stranke so dolžne odgovorno ravnati s športnimi pripomočki in inventarjem P. BOUTIQUE. Prejete on-line posnetke, drug video material ali slike so namenjene izključno strankam P. BOUTIQUE. Kopiranje in razpošiljanje tretjim osebam ni dovoljeno, razne če v naprej  ni določeno drugače.

4. ZDRAVSTVENE OMEJITVE

Stranka je dolžna ob vpisu obvestiti trenerja ali vodjo P. BOUTIQUE o svojem zdravstvenem stanju in morebitnih iz njega izhajajočih omejitvah ter o navodilih, ki jih je stranka v zvezi s tem prejela s strani svojega zdravnika. V kolikor se ti podatki po vpisu spremenijo, je stranka dolžna obvestiti svojega inštruktorja ali vodjo P. BOUTIQUE. Glede na sporočeno zdravstveno stanje lahko trener stranki odsvetuje določeno vadbo ali aktivnost, ob preteči nevarnosti za njegovo zdravje ali življenje pa lahko tako vadbo ali aktivnost omeji ali prepove, lahko pa ji naloži, da mu sposobnost za vadbo izkaže z ustreznim zdravniškim potrdilom.

5. ODGOVORNOST

Vloga osebja P. BOUTIQUE je na zdravstvenem področju zgolj preventivne in svetovalne narave, saj P. BOUTIQUE ne predstavlja institucije na zdravstvenem področju. Osebje P. BOUTIQUE izvaja storitve z ustrezno strokovno izobrazbo in ima strokoven naziv ter izobrazbo, izkazano z vsemi potrebnimi potrdili in diplomami. Stranke koristijo storitve P. BOUTIQUE na lastno odgovornost. P. BOUTIQUE in osebje P. BOUTIQUE ter drugi sodelavci ne prevzemajo nobene odgovornosti za materialno ali nematerialno škodo, ki bi strankam nastala iz naslova poškodb, poslabšanja zdravja ali drugih negativnih posledic, ki bi nastale tekom vadbe oziroma kot posledica vadbe. Dejstvo, da so P. BOUTIQUE in njegovo osebje seznanjeni z zdravstvenim stanjem strank ne pomeni odgovornosti P. BOUTIQUE za poškodbe ali poslabšanje zdravja in drugih negativnih posledic, do katerih bi prišlo zaradi kombinacije zdravstvenih razlogov in uporabe storitev P. BOUTIQUE. Uporaba storitev P. BOUTIQUE ob zato neustreznem zdravstvenem stanju je izključno odgovornost stranke.

P. BOUTIQUE ne odgovarja za škodo, ki bi jo posamezni stranki v prostorih P. BOUTIQUE povzročila druga stranka ali drugi dovoljeni/nedovoljeni obiskovalec. P. BOUTIQUE ne odgovarja za škodo, ki bi njegovim strankam nastala zaradi poškodbe ali odtujitve stvari, ki jih stranka hrani v prostorih, kjer se izvaja vadba, s strani drugih uporabnikov, dovoljenih ali nedovoljenih obiskovalcev.

6. ZBIRANJE OSEBNIH PODTKOV

Stranka pristane na zbiranje osebnih podatkov  s podpisom vpisnega lista, katerega stranka prejme in izpolni ob vpisu. S podpisom vpisnega lista, stranka soglaša in dovoljuje, da P. BOUTIQUE uporabi njene osebne podatke za e-mail obveščanje, kot so obvestila o vadbah, urnikih, novostih in prihajajočih delavnicah na temo pilatesa, športa in zdravja. Z vpisnim listom, P. BOUTIQUE pridobi ustrezne informacije in osebne podatke stranke ter jo na podlagi tega ustrezno obravnava in umesti v vadečo skupino.

Osebni podatki se zbirajo in obdeluje v skladu Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU 2016/679), ZVOP-2 in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov v P. BOUTIQUE, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov, postopke in ukrepe zavarovanja, vključno z odgovornostjo in nadzorom v procesu njihove obdelave. P. BOUTIQUE se zavezuje sprejeti vse potrebne ukrepe, s katerimi bo zagotovljeno varno in zakonito zbiranje in obdelava osebnih podatkov, v skladu s prej omenjeno veljavno zakonodajo. Odgovorna oseba za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov je ustanoviteljica in vodja P. BOUTIQUE Petra Erjavec Kožman. Stik z odgovorno osebo za varovanje osebnih podatkov lahko vzpostavite na telefonsko številko 031 850 806 ali e-pošte: petra@pboutique-studio.com ali petra@pboutique-studio.com ali na naslov P. BOUTIQUE, športne dejavnosti, Petra Erjavec Kožman s.p..

S podpisom vpisnega lista, je stranka seznanjena, da lahko kadarkoli prekliče uporabo osebnih podatkov za privoljene namene uporabe in sicer tako, da pošlje preklic vodji P. BOUTIQUE, ki je odgovorna za področje varovanja osebnih podatkov na prej navedene kontaktne naslove.

7. KONČNE DOLOČBE

P. BOUTIQUE si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve predmetnih splošnih pogojev.

Logatec, september 2023, mag. Petra Erjavec Kožman