SPLOŠNI POGOJI O IZVAJANJU VADBE

1. Področje uporabe

Ti splošni pogoji se uporabljajo za vse dejavnosti, ki jih izvaja P. BOUTIQUE, dejavnosti za prosti čas, Petra Erjavec Kožman s.p., Pri lesniki 25, 1370 Logatec (v nadaljevanju: studio), kar vključuje predvsem sledeče dejavnosti:

  • individualne vadbe,
  • skupinske vadbe,
  • predavanja, tematske delavnice, športni dogodki,
  • drugo.

2. Zbiranje osebnih podatkov

Stranka na zbiranje osebnih podatkov pristane s podpisom in ustrezno izpolnitvijo vpisnega lista, katerega prejme ob vpisu. S podpisom vpisnega lista stranka soglaša in dovoljuje, da studio uporabi njene podatke za e-mail obveščanje, kot so obvestila o vadbah, urnikih, novostih in prihajajočih delavnicah na temo pilatesa, športa in zdravja nasploh. Z vpisnim listom studio pridobi ustrezne informacije vadečega ter ga na podlagi tega ustrezno obravnava in umesti v skupino. S podpisom vpisnega lista je stranka seznanjena, da lahko kadarkoli prekliče uporabo osebnih podatkov za namene omenjene uporabe, tako da se osebno zglasi pri odgovorni osebi podjetja ( Petra Erjavec Kožman) oziroma v primeru odsotnosti pošlje pisno zahtevo za preklic pošiljanja in uporabe osebnih podatkov na elektronski naslov petra@pboutique-studio.com ali navadni naslov P.BOUTIQUE, Petra Erjavec Kožman s.p., Pri lesniki 25, 1370 Logatec.

Osebne podatke se zbira in obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkom (Ur. RS, št. 94/2007) – UPB1).

Studio se zavezuje sprejeti vse potrebne ukrepe, s katerimi bo zagotovljeno pošteno in zakonito zbiranje in obdelava osebnih podatkov, v skladu z omenjeno veljavno zakonodajo. Pooblaščena oseba za zbiranje in obdelovanje podatkov je ustanoviteljica ter odgovorna oseba podjetja Petra Erjavec Kožman, 031/850-806, petra@pboutique-studio.com, ki je tudi dolžna spoštovati zasebnost podatkov. Podatki se ne posredujejo tretjim osebam.

3. Zdravstvene omejitve

Stranka je dolžna ob vpisu obvestiti o svojem zdravstvenem stanju in morebitnih iz njega izhajajočih omejitvah ter o navodilih, ki jih je v zvezi z njimi prejela s strani svojega zdravnika. V kolikor se ti podatki po vpisu spremenijo, je stranka dolžna obvestiti svojega inštruktorja in podjetje P.BOUTIQUE seznaniti s spremembami. Glede na sporočeno zdravstveno stanje lahko osebje studia stranki odsvetuje določeno storitev, vadbo ali aktivnost, ob preteči nevarnosti za njegovo zdravje ali življenje pa lahko tako storitev, vadbo ali aktivnost tudi omeji ali prepove, lahko pa ji naloži, da mu sposobnost za vadbo izkažejo z ustreznim zdravniškim spričevalom.

4. Hišni red in pravilnik studia

Stranke so dolžne upoštevati vsakokratna navodila zaposlenih studia, hišni red in čistočo. Izvajanje vodstva ali svetovanja pri individualnih ali skupinskih vadbah je dovoljeno le zaposlenim in pogodbenim sodelavcem studia in drugim osebam, ki jim zato da soglasje studio. Stranke gospodarno in pravilno ravnajo s športnimi pripomočki in inventarjem studia.

Prejete ON-LINE posnetke oziroma drug video material ali slike so namenjene izključno uporabnikov storitev P.Boutique studia. Kopiranje in razpošiljanje ni dovoljeno tretjim oseba, če že prej ni določeno drugače.

5. Odgovornost

Vloga osebja studia na zdravstvenem področju je zgolj preventivna in svetovalne narave, saj studio ne predstavlja institucije na zdravstvenem področju. Zaposleni v studiu izvajajo storitve z ustrezno strokovno izobrazbo in imajo strokoven naziv ter izobrazbo izkazano z vsemi potrebnimi potrdili, diplomami. Vadeči koristijo na lastno odgovornost. Studio in njegovi zaposleni ter drugi sodelavci ne prevzemajo nobene odgovornosti za materialno ali nematerialno škodo, ki bi strankam nastala iz naslova poškodb, poslabšanja zdravja ali drugih negativnih posledic, ki bi nastale tekom vadbe oziroma kot posledica vadbe. Dejstvo seznanjenosti osebja studia z zdravstvenim stanjem uporabnikov ne pomeni odgovornosti studia za poškodbe ali poslabšanja zdravja in drugih negativnih posledic, do katerih bi prišlo zaradi kombinacije zdravstvenih razlogov in uporabe storitev studia. Uporaba storitev studia ob zato neustreznem zdravstvenem stanju je izključno odgovornost uporabnika samega.

Studio ne odgovarja za škodo, ki bi jo posameznemu uporabniku v njegovih prostorih povzročil drug uporabnik, dovoljeni ali nedovoljeni obiskovalec. Studio ne odgovarja za škodo, ki bi njegovim uporabnikom nastala zaradi poškodbe ali odtujitve stvari, ki jih uporabniki hranijo v prostorih, kjer se izvaja vadba, s strani drugih uporabnikov, dovoljenih ali nedovoljenih obiskovalcev.

6. Način plačila in koriščenje kart

Studio deluje po veljavnem ceniku za tekoče leto 2023/2024. Studio ni zavezanec za DDV. DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1. Stranka pri vpisu poravna plačilo karte z gotovino, pri čemer se ji izda račun. Karta je veljavna en mesec. Obiskov stranka ne more prenašati ali koristiti v novem mesecu. Vračilo denarja za neizkoriščene obiske ni možno. Ob nakupu ali prejemu darilnega bon P.Boutique studia, le-tega ni možno menjati za gotovino. Darilni bon je potrebno izkoristiti v tekoči sezoni.

Studio si pridržuje pravico do kakršnekoli spremembe splošnih pogojev, brez posebne najave. Splošne pogoje prejme stranka ob vpisu na vadbo v studio. Ob vsaki spremembi pogojev se stranko pisno in ustno obvesti o spremembi.

Logatec, september 2023 mag. Petra Erjavec Kožman