POLITIKA ZASEBNOSTI, piškotkov in uporabe spletne strani

Namen Politike zasebnosti, piškotkov in uporabe spletne strani (v nadaljevanju: Politika zasebnosti) je seznaniti naročnike, uporabnike, kupce ter druge osebe (v nadaljevanju: posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani P. BOUTIQUE, športne dejavnosti, Petra Erjavec Kožman s.p. (v nadaljevanju: P. BOUTIQUE) ter pravicami posameznikov na tem področju.

V Politiki zasebnosti so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), zajete naslednje informacije:

 • kontaktne informacije,
 • pravna podlaga, namen in vrste obdelave osebnih podatkov,
 • posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam in v tretje države,
 • varnost in rok hrambe osebnih podatkov,
 • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Ta Politika zasebnosti velja za posameznike, ko prvič obiščejo spletno mesto https://pboutique-studio.com in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletnega mesta posameznik potrjuje, da je prebral, sprejema in se strinja z vsemi določbami te Politike zasebnosti.

P. BOUTIQUE se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost posameznikov oz. uporabnikov spletne strani ter storili vse potrebno za zaščito pred kakršnim koli kršitvami ali zlorabami zasebnosti posameznikov.

UPRAVLJAVEC IN KONTAKTNI PODATKI

Upravljavec osebnih podatkov:

P. BOUTIQUE, športne dejavnosti, Petra Erjavec Kožman s.p.

Pri lesniki 25, 1370 Logatec

Matična št. 6932533000; Davčna številka 11979429.

e-pošta: info@pboutique-studio.com, petra@pboutique-studio.com;

telefonska številka: 031 850 806.

Upravljavec P. BOUTIQUE nima imenovane pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, saj osebnih podatkov ne obdeluje v takšnem obsegu, da bi moral izpolniti to obveznost. Na vaša vprašanja zvezi z varstvom osebnih podatkov, načinu obdelave ali uveljavljanjem pravic v zvezi z osebnimi podatki bo odgovorila odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu P. BOUTIQUE. Stik z odgovorno osebo lahko vzpostavite preko zgoraj navedene kontaktne podatke upravljavca P. BOUTIQUE.

OSEBNI PODATEK

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

PRAVNA PODLAGA

P. BOUTIQUE ravna z osebnimi podatki skladno z veljavnim ZVOP-2, Splošno uredbo o varstvu podatkov in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov v P. BOUTIQUE, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov, postopke in ukrepe zavarovanja, vključno z odgovornostjo in nadzorom v procesu njihove obdelave.

NAMEN OBDELAVE

P. BOUTIQUE bo zbrane osebne podatke uporabljal izključno za naslednje namene:

 • za pošiljanje ponudbe na podlagi prejetega povpraševanja, telefonskega kontakta ob naročilu storitev/blaga, izdajo/pošiljanje računov ter izvedbo športne vadbe,
 • vodenje evidenc strank,
 • obveščanje o novostih oz. ponudbah,
 • pošiljanje e-sporočil (če se posameznik prijavi na prejemanje e-sporočil) z vsebino, povezano s spletnim mestom, storitvami, obvestili, članki, aktualnimi dogodki in ugodnostmi, ki jih ponuja P. BIUTIQUE,
 • statistične, marketinške in druge analize ter raziskave v zvezi z uporabniki spletnega mesta, in sicer z namenom izboljšanja ponudbe ter storitev P. BOUTIQUE.

VRSTA OBDELAV 

P. BOUTIQUE obdeluje osebne podatke na podlagi osebne privolitve posameznika, na podlagi sklenjene pogodbe (vpisa v vadbo) ali na podlagi zakona. Vsak uporabnik spletnega mesta https://pboutique-studio.comi, na katerem opravi vnos osebnih podatkov, daje tudi a​ktivno osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov ​na podlagi izpolnitve kontaktnega obrazca, vpisnega lista za vpis v vadbeni program ali oddanega naročila po elektronski pošti.

P. BOUTIQUE zbira in obdeluje naslednje vaše osebne podatke:

 • naročila na e-novice: e- naslov;
 • spletna trgovina: ime, priimek, naslov (kraj in poštna številka), telefon, e-naslov, naziv podjetja (če želite račun na podjetje);
 • obrazec za kontakt: ime in priimek, e-pošta;
 • vpisni list: ime in priimek, telefon, e-naslov, datum rojstva ter ostali drugi osebni podatki, ki jih posameznik poseduje prostovoljno za namen izvedbe vadbe (pilates, joga, druge športne skupinske ali individualne vadbe).

P. BOUTIQUE na spletnem portalu uporablja »piškotke«, po katerih prepoznava uporabnike spletne strani, vendar pa na ta način ni mogoča identifikacija posameznika, kar pomeni, da zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoče ugotoviti imena in priimka in drugih identifikacijskih podatkov posameznika.

P. BOUTIQUE bo zbrane podatke uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja ter za namene in obseg, za katere je posameznik predhodno jasno seznanjen. V primeru uporabe zbranih osebnih podatkov za namen marketinga oziroma oglaševanja z neposrednim kontaktiranjem stranke bo P. BOUTIQUE oglasna sporočila jasno označil kot takšna ter posamezniku sporočil možnost in način odjave od prejemanja tovrstnih sporočil.

P. BOUTIQUE se zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredoval osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke posameznika, razen, če bi od njega to zahtevali organi državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

POSREDOVANJE

P. BOUTIQUE lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o posameznikih:

 • osebam, ki za P. BOUTIQUE izvajajo posamezne naloge obdelave, kot so na primer priprava in pošiljanje računov, podatkovna analitika, razvoj storitev, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov;
 • osebam, ki za P. BOUTIQUE opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, ali sodelujejo s podjetjem na področju trženja in prodaje lastnih storitev ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki zasebnosti;
 • prevozniku v primeru naročila izdelkov, ki jih ponuja P. BOUTIQUE in posledično dostave, ki jo bo izvedel prevoznik in za katero potrebuje osebne podatke (številka naročila, ime in priimek, kontaktna številka in naslov za dostavo).

P. BOUTIQUE ne posreduje zbranih osebnih podatkov drugim tretjim osebam ali v tretje države brez ustrezne podlage ali stopnje zaščite.

VARNOST IN ROK HRAMBE

P. BOUTIQUE uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanje osebnih podatkov. Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitev oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, in zakonom o davčnem postopku.

Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve posameznika zaradi trženja storitev, prodaje blaga ali izvajanja storitev, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve. Vsi ostali podatki, ki so pridobljeni za namene obveščanja in neposrednega trženja, se hranijo do preklica.

P. BOUTIQUE zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu s to Politiko zasebnosti in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije (veljavni ZVOP-2) in Splošno Uredbo o varstvu podatkov.

Posameznik je seznanjen in soglaša, da P. BOUTIQUE osebne podatke, ki mu jih je posameznik posredoval kot naročnik e-novic, hrani ves čas, ko ima posameznik status naročnika e-novic in še eno leto po preklicu prijave na e-novice. Ostale podatke lahko hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih trajno izbriše ali učinkovito anonimizira, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

Osebne podatke, ki jih P. BOUTIQUE zbira na podlagi izrecne privolitve posameznika, obdeluje za namene, opredeljene s privolitvijo in hrani do preklica privolitve. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi posameznik sam, in sicer tako, da poskrbi za ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

PRAVICE POSAMEZNIKOV

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima posameznik naslednje pravice:

 • Dostop in izpis osebnih podatkov: posameznik lahko zahteva informacijo o tem, ali P. BOUTIQUE obdeluje o njem kakšne osebne podatke, če da, lahko zahteva izpis kateri osebni podatki in na kakšni podlagi se obdelujejo, uporabnikih, ki so jim bili posredovani osebni podatki, predvidenem roku hrambe, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje osebnih podatkov.
 • Popravek osebnih podatkov: posameznik lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov.
 • Izbris osebnih podatkov: posameznik lahko zahteva izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v primerih, ko obdelava ni več potrebna za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, ali kadar so bili zbrani na podlagi privolitve in prekličete soglasje za obdelavo osebnih podatkov.
 • Omejitev obdelave osebnih podatkov: v določenih primerih, kot na primer, kadar posameznik oporeka točnosti podatkov, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.
 • Ugovor: posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njegovim posebnim položajem (zakoniti interes), neposrednemu trženju in profiliranju, če je povezano z neposrednim trženjem.
 • Preklic soglasja: posameznik lahko prekliče soglasje v primerih, ko je podal soglasje za določen namen obdelave osebnih podatkov. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica.

PRITOŽBA V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Neodvisno od prej naštetih pravic ima posameznik pravico, če je prepričan, da se osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, da vloži pritožbo Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-mail: ip@ip-rs.si, telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si.

POVEZAVE NA SOCIALNA OMREŽJA

Naše spletno mesto vsebuje povezave do socialnih omrežij (vtičnik) na Facebook, Instagram in Youtube, ki ob kliku na ikono preusmeri na omenjena socialna omrežja. Obdelava osebnih podatkov, ki jih socialna omrežja pridobijo s tem, ko posameznik klikne na vtičnik socialnega omrežja in posameznika preusmeri na socialno omrežje, poteka s strani navedenih socialnih omrežij in v skladu z njihovimi politikami zasebnosti.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

P. BOUTIQUE ne odgovarja za točnost osebnih podatkov ali škodo, ki bi nastala posamezniku pri povpraševanju/prijavi na e-novice zaradi posredovanih napačnih, nepopolnih ali neažurnih podatkih.

Spletne strani P. BOUTIQUE so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij. Vse informacije na spletni strani se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. V primeru sklicevanja ali povezovanja te spletne strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, P. BOUTIQUE ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

PIŠKOTKI

Ko uporabljate spletno stran P. BOUTIQUE, se na vaš računalnik naložijo piškotki. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletno mesto shrani v naprave posameznikov, s katerimi dostopajo do interneta. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom posameznika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči. Piškotki opravljajo številne funkcije – omogočajo sledenje obiska spletne strani, omogočajo različne kampanje in popuste, preko piškotkov se omogočajo prijave v sistem, nudi podporo vtičnikom družabnih omrežij in druge funkcije. Na splošno piškotki in sorodne tehnologije delujejo tako, da v brskalnik ali napravo dodeli edinstveno številko, ki nima nobenega pomena zunaj P. BOUTIQUE.

P. BOUTIQUE uporablja te tehnologije za prilagoditev izkušnje in za pomoč pri zagotavljanju vsebine, ki je specifična za vašo uporabo. Zavrnitev piškotkov lahko povzroči, da vam nekatere funkcije ponujenih storitev ne bodo na voljo.

VELJAVNOST IN SPREMEMBE PRAVILNIKA O ZASEBNOSTI

P. BOUTIQUE se pridržuje pravico do spremembe Pravilnika glede na razmere in zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Spremembe Politike zasebnosti bodo pravočasno objavljene na naši spletni strani, zato vas prosimo, da jo občasno pogledate.

V kolikor ne soglašate s to Politiko zasebnosti, vas vljudno prosimo, da zapustite spletno mesto in ga tudi v bodoče ne uporabljajte več.

Politika zasebnosti na tej povezavi velja od 1.9.2023 dalje in se lahko kadarkoli spremeni in dopolni.